top

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی


شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است . این نوع شرکت ها دارای شریک ضامن و با مسئولیت محدود هستند . در نام شرکت عبارت "شرکت مختلط " و حداقل نام یکی از شرکا باید قید شود . شرکت های مختلط غیر سهامی بنا به این موارد دچار انحلال می شوند :
-    به هر دلیلی در شرکت تنها یک شریک باقی بماند .
-    در صورت فسخ هر یک از شرکا
-    شرکت به هدفی که برای  آن تشکیل شده ، برسد .
-    انقضای مدت زمان تعیین شده برای شرکت
گذار واژه ها : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ،  انحلال شرکت ها ،  ثبت شرکت در کرج