top

کاربرد علامت تجاری

کاربرد علامت تجاری


علامت تجاری برای تمایز کالاهای یک شرکت تجاری از سایر شرکت ها به کار می رود . صاحب علامت می تواند جلوی استفاده از همان علامت یا مشابه آن را از دیگر شرکت ها بگیرد .


           علامت تجاری از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان است .

             علامت تجاری تصویری است که شرکت شما را به تمام مشتریان و مصرف کنندگان آن معرفی می کند .

    
                   گذار واژه ها : ثبت علامت تجاری لاتین ،  کاربرد علامت تجاری ،  ثبت شرکت در کرج