top

انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت مسئولیت محدود

 

 انقضای شرکت مسئولیت حدود شامل:

1 - انقضای مدت زمان شرکت

2 - در صورتی که تعداد شرکا از حداقل قانونی کمتر باشد .

3 - در صورتیکه شرکت برای یک مورد خاص تشکیل  گردد اما آن قابل انجام نباشد.

در نتیجه  این موارد شرکت در حالت تصفیه قرار می گیرد . تصفیه شامل مراحل زیر است :
    دارایی شرکت نقد شود
     تصفیه دیون شرکت
      تقسیم مابقی دارایی شرکت بین شرکا
کلید واژه ها : انحلال شرکت مسئولیت محدود ،  انحلال شرکت ،   ثبت شرکت در کرج