top

مراحل بعد از ثبت شرکت

مراحل بعد از ثبت شرکت

مراحل بعد از ثبت شرکت

 

 


شرکت قراردادی است که بین شرکا یا سهامداران بسته می شود . درواقع شرکت یک بنگاه تجاری است که اعضای آن در سود حاصل سهیم هستند .
 بعد از آنکه شرکا یا سهامداران امور مربوط به ثبت شرکت را انجام دادند  ،
 باید آگاه باشند که اکنون زمان آغاز فعالیت نیست بلکه باید  اقدام به انجام یکسری امور دیگر از جمله اینکه،  هر کسبه باید دفتر روزنامه  ، دفتر کل و دفتر دارایی را پلمپ نماید تا در آینده دچار مشکل نشوند.
کلید واژه ها : مراحل بعد از ثبت شرکت ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج