top

جدول رتبه بندی شرکت ها

جدول رتبه بندی شرکت ها

جدول رتبه بندی شرکت ها
پایه های رتبه بندی برای شرکت های مختلف متفاوت است مثلا :
پایه های رتبه بندی شرکت های مشاور 1 ، 2 و 3 است و برای شرکت های پیمانکاری از 1 الی 5 رتبه بندی انجام می گیرد . مجوز صلاحیت برای پایه 4و 5 توسط سازمان فنی و عمرانی صادر می شود .
در شرکت های مشاور شاخص رتبه بندی مشاوران حقوقی به شرح زیر است :
- رتبه ا پایه 1 : برای اشخاصی که دارای حداقل امتیاز 1260 هستند.
- رتبه 1 پایه 2 : اشخاص دارای حداقل امتیاز 1080
- رتبه 1 پایه 3 : اشخاص دارای حداقل امتیاز 900
برهمین اساس رتبه بندی سایر پایه های مشاوران حقوقی توسط سازمان مرتبط انجام می گیرد .
کلید واژه ها : جدول رتبه بندی شرکت ها ، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج