top

وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص

وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص

 

مدیرعامل شرکت های تجاری یک شخص حقیقی است که می تواند از سهامداران نباشد . شرکت می تواند بیش از یک مدیرعامل داشته باشد . یک شخص نمی تواند در چند شرکت دارای سمت مدیرعاملی باشد . اختیارات شخص مدیر عامل به قرار زیر است :
- اولویت دادن به آموزش افراد
- تخصیص بودجه و امکانات مناسب به شرکت
- ایجاد محیط کار مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه در پرسنل شرکت


کلید واژه ها : وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص ، مدیر عامل شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج