top

رتبه بندی شرکت سهامی خاص

رتبه بندی شرکت سهامی خاص

رتبه بندی شرکت سهامی خاص
در شرکت های سهامی خاص ، سرمایه گذار با آگاهی از رتبه شرکت و سابقه فنی و توان مالی شرکت ، آن شرکت را برای اجرای موفق پروژه خود انتخاب می کند .
شرکت های سهامی خاص همانند سایر شرکت ها برای بستن قرارداد با مراکز دولتی به رتبه بندی نیاز دارد .
رتبه بندی شرکت ها نمایانگر وضعیت شرکت و جنبه های قوت و ضعف شرکت است .

کلید واژه ها : رتبه بندی شرکت سهامی خاص ، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت درکرج