top

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها
هر شخص قادر است کلیه امور مربوط به ثبت ، تأسیس ، تغییرات و کلیه اطلاعات در خصوص شرکت خود و یا سایر شرکت ها را از بخش آگهی های روزنامه رسمی استعلام نماید .
پس از تأیید اوراق مربوط به ثبت شرکت یا هرگونه ایجاد تغییر در شرکت و صدور پیش آگهی فرد باید برای آگهی روزنامه رسمی اقدامات لازم را انجام دهد . نخستین گام ثبت اطلاعات در روزنامه رسمی و سپس پرداخت هزینه آگهی است .
کلید واژه ها : استعلام روزنامه رسمی شرکت ها ، روزنامه رسمی شرکت ها، ثبت شرکت درکرج