top

قوانین مربوط به ثبت شرکت

قوانین مربوط به ثبت شرکت

قوانین مربوط به ثبت شرکت
برخی مفاد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها :
ماده 1: جهت ثبت شرکت های ایرانی و خارجی در تهران، در اداره ثبت اسناد تهران، مرکزی به نام اداره ثبت شرکت ها وجود دارد.
ماده 2: شرکت های خارجی باید در تاریخ تعیین شده جهت ثبت در ایران اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده 3: تمامی شعب شرکت های خارجی در ایران باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند.
ماده 4: اظهارنامه ثبت شرکت خارجی، نمایندگی و یا شعب آن باید از طریق شخصی در ایران که دارای حق امضا است، تحویل داده شود.
کلید واژه ها : قوانین مربوط به ثبت شرکت، قوانین ثبت شرکت، ثبت شرکت درکرج