top

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود


در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا مستقیما مسئولیتی در امور شرکت ندارند، مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها است. شریکی که سهم الشرکه خود را دریافت می کند و از شرکت خارج می شود، دیگر هیچ سمتی در شرکت ندارد. البته جهت خروج شریک ابتدا مجمع عمومی با حضور کلیه شرکا تشکیل و با موافقت شرکا امکان خروج آن از شرکت وجود دارد.
مشاوران متخصص و با تجربه ثبت شرکت بیست آماده رسیدگی به تمام امور ثبتی شما مراجعه کنندگان عزیز است.
کلید واژه ها : خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود، تغییرات شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج