top

ضوابط رتبه بندی شرکت ها

ضوابط رتبه بندی شرکت ها


از موارد ارتباط رتبه با ثبت شرکت ها ، می توان به دادن اعتبار به شرکت ها اشاره نمود . رتبه در شرکت های پیمانکاری دارای 5 پایه ، در شرکت های مشاور دارای 3 پایه و در شرکت های انفورماتیک دارای 6 پایه است .
شرکت های پیمانکاری در 12 رشته می توانند اقدام به اخذ رتبه نمایند . شرکت های سهامی خاص اگر در دو رشته اقدام به اخذ رتبه نمایند ، یکی از مهندسین باید مدیرعامل باشد و چنانچه سهام نداشته باشد ، مشکلی رخ نمی دهد اما مهندسی که عضو هیئت مدیره است حتما باید سهم داشته باشد .
کلید واژه ها : ضوابط رتبه بندی شرکت ها، ضوابط رتبه بندی شرکت ها درکرج، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت