top

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی


شرکت تعاونی مشارکتی است که عده ای از افراد هم صنف به منظور رسیدن به منافع مشترک خود انجام می دهند . پیش نیازها و شرایط ثبت شرکت تعاونی مانند شرکت با مسئولیت محدود است.
جهت اطلاع از مدارک ، هزینه و زمان ثبت شرکت تعاونی به ثبت شرکت بیست مراجعه فرمایید.

کلید واژه ها : مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت