top

کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی در کرج


کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ است ، البته هر کدام شرایط و قوانین خاص خود را دارد .
با ارائه مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی که زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است و در صورت تأیید کارشناسان اتاق بازرگانی ، کارت بازرگانی صادر می گردد .
کلیه امور مربوط به ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی ...... را به کارشناسان مجرب ثبت شرکت بیست واگذار نمایید.

کلید واژه ها : کارت بازرگانی درکرج، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت