top

عضویت کارت بازرگانی

عضویت کارت بازرگانی


کارت بازرگانی از ارکان اصلی در زمینه صادرات / واردات است . برای صدور کارت بازرگانی دائم باید از طریق اداره کل ثبت شرکت ها اقدام کرد. پس از تکمیل مدارک و امضا کارت در اتاق بازرگانی باید به اداره کل بازرگانی برای تأیید نهایی مراجعه کرد. برای تأیید کارت بازرگانی خارجی باید به اداره کارت بازرگانی وزارت مراجعه کرد .

جهت اطلاعت تکمیلی در زمینه اخذ کارت بازرگانی به ثبت شرکت بیست مراجعه نمایید .
کلید موفقیت ثبت با ثبت شرکت بیست

کلید واژه ها : عضویت کارت بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت