top

رتبه بندی مؤسسات حسابرسی

رتبه بندی مؤسسات حسابرسی


حسابرسی یعنی بازرسی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت های مالی حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورت های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
منظور از رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دادن امتیاز به آن ها نیست بلکه کنترل کیفیت آن ها است.
جهت آگاهی بیشتر از شرایط رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با مشاوران ثبت شرکت بیست در ارتباط باشید.

کلیدواژه ها : رتبه بندی مؤسسات حسابرسی، رتبه بندی مؤسسات حسابرسی در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت